Jelenlegi hely

A „vörös Sárkány”

1973. Szűzanya. (Máriás Papi Mozgalom-1) 83.

A zaklatottság, az aggodalom és a szenvedés majd napról napra, végzetszerűen növekszik, mivel az emberiség, amelyet Fiam megváltott, egyre jobban eltávolodik Istentől, és áthágja az Ő törvényeit.

A paráznaság ördöge mindent megfertőzött. Szegény gyermekeim, milyen betegek vagytok, mennyire megsebesültetek!

Az Isten elleni lázadás szelleme félrevezette az emberiséget.

Sok lélekbe behatolt az istentagadás, és kioltotta a hit és a szeretet fényét.

Ez az a "vörös Sárkány", amelyről a Szentírás beszél. Olvassátok el gyermekeim, mert bekövetkezett a megvalósulás ideje. A Sátán megtévesztésének sok gyermekem esett áldozatul.

 

1981. Szűzanya. (Máriás Papi Mozgalom-1) 382-383.

Mivel egészen szép voltam és kegyelemmel teljes, azért az Atya Igéje lakóhelyül választott engem, lehajolt rendkívüli kicsiségem fölé a szeretet isteni csodájával, és leszállt szűzi méhembe. Magára öltötte emberi természetét, és fiammá lett. Így váltam Jézus igazi Anyjává és a ti igazi Anyátokká.

Mivel igazi Anyátok vagyok, Jézus azzal a feladattal bízott meg, hogy szüntelenül világra hozzalak benneteket a szeretet, az isteni kegyelem, az imádság, a bűnbánat és a belső megtérésetek útján vezetve.

A Sátán és a bűn elleni mindennapos küzdelemben az én szerepem, a győzelmes Vezér szerepe.

Ma a „Napba öltözött Asszony” vagyok, aki harcol a „vörös Sárkány” és hatalmas serege ellen.

 

1983. Szűzanya. (Máriás Papi Mozgalom-1)

435.

A harc égi Édesanyátok és Ellenfele között immár döntő szakaszába érkezett.

A "Napba öltözött Asszony" a seregével nyíltan küzd a "vörös Sárkány" vezetése alatt álló sereggel, akinek a tengerből előjövő "fekete vadállat" is szolgálatába állt.

A "vörös Sárkány" az ateista marxizmus, amely már meghódította az egész világot, és arra csábította az emberiséget, hogy Isten nélküli új civilizációt építsen fel.

Ezért vált a világ száraz és hideg pusztasággá, amely a gyűlölet jegébe, a bűn és tisztátalanság sötétségébe merült.

440-441.

Érezzetek együtt azoknak a népeknek a szenvedésével, amelyek az istentagadók rabszolgái lettek, és minden eszközzel az ateizmust terjesztik közöttük.

Lengyelország, amely hivatalosan királynőjévé kiáltott ki, e folytonos és véres üldözések jele.

Mily sok embert akadályoznak meg ezekben az országokban, hogy hitüket megvallják!

Mily sokan szorulnak háttérbe Jézus és az Egyház iránti hűségük miatt. Már oly sok éve kiterjesztette hatalmát a "vörös Sárkány" ezekre a népekre, és gyermekeimet a legravaszabb és legalattomosabb eszközökkel üldözi.

 

1987. Szűzanya. (Máriás Papi Mozgalom-1)

641.

Jelenlétem itt {Szöul, Korea} erőt ad az Egyháznak, amely erősödik és növekszik a sok mártír vérével öntözött Földön. Égi kertem kiváltságos részén, e kicsiny ország körül, végtelen nagy területen Ellenfelem, a "vörös Sárkány" uralkodik. Uralmát az Isten elleni lázadásra alapozta. Erővel kényszerítette istentagadásra megszámlálhatatlan sok gyermekemet, akik most a legmélyebb sötétségben járnak. De fényem és győzelmem innen terjed el, és elárasztja e nagy ázsiai földrész minden gyermekét.

Én vagyok az egyre fényesebben felkelő hajnal.

Szűzanyátok vagyok, aki a világ minden népének segítséget és szabadulást visz.

Én vagyok a Krisztus dicsőséges diadalához vezető nyílt út.

Én vagyok a "Napba öltözött Asszony", aki rendkívüli módon készül közbelépni és megkötözni a "vörös Sárkányt", majd letaszítani őt a tűz és a halál országába.

645.

Végül most már közeli szabadulástok napját készítem elő, a "vörös Sárkány", az elméleti és a gyakorlati ateizmus vereségét, amely az egész világot meghódította.

Végéhez közeledik rabszolgaságotok ideje.

Föld népei, lépjetek ki rabszolgaságotokból és a sötétségből. Siessetek Krisztus elé, aki eljön, hogy megalapítsa köztetek szeretete dicsőséges országát.

Most már elérkezett az a pillanat, amikor a "Napba öltözött Asszony" legyőzi a "vörös Sárkányt", megláncolja, és a pokolba taszítja őt, hogy többé ne árthasson a Földnek.

A Föld teljesen új földi Paradicsommá alakul át a legszentebb Szentháromság dicsőítésére.

645-647.

Véget vetek rabságotoknak

Szeretett fiaim, e napon a Fatimában történt utolsó jelenésemről emlékeztek meg, amelyet a "napcsoda" is megerősített.

Kis fiam, ma a távolkeleti népek közt tett csodálatos utazásod végére értél. Itt különös odaadással szerették, kérlelték, vigasztalták és dicsőítették Szeplőtelen Szívemet.

Hetven éve történt, hogy Ellenfelem, a Sátán feljött közétek a mélységből, hogy egész rettenetes hatalmával megnyilatkozzék, mint a "vörös Sárkány".

Sikerült uralmát sok népre kiterjesztenie, tagadása szellemével és az Isten elleni lázadással a Föld minden részét elárasztania.

Így e hetven éves időszak alatt a "vörös Sárkány" a rabszolgaság láncára fűzte az embereket.

— A kevélység és a gőg rabjává tett benneteket azzal a megtévesztő, hiú ábránddal, hogy Isten nélkül is meglesztek; rávett, hogy saját magatokat helyezzétek Isten helyére, és így bennetek ismételhesse meg az Úr elleni lázadását és kihívását.

Így terjesztette el mindenütt az ateizmus tévedését, és egy új, Isten nélküli társadalom felépítésére ösztökélte az embereket.

Az élvezetek és a tisztátalanság rabjává tett benneteket az igaz Istent új bálványokkal helyettesítve, amelyeket ma sokan követnek és imádnak: a szexet, a szórakozást, a pénzt, a jólétet.

Így a bűn az egész világra ráterítette a fagy és a halál sötét fátylát.

Az önzés és a fösvénység rabjává tett, elvezetvén benneteket önigazolásotok kétségbeesett keresésére, a mások feletti uralkodásra, miközben érzéketlenné váltatok a szegények, a betegek, a nyomorgók nagy szüksége iránt.

Így a Föld a szeretetlenség pusztaságává vált. A végtelen pusztaságban hány gyermekemet sodornak el, ütlegelnek és győznek le mindennap.

 

1989. Szűzanya. (Máriás Papi Mozgalom-1)

717-718.

Mert általatok, akik hívásomra válaszoltatok, most lassan felvirágzik tiszteletem az egész Egyházban.

Így tudom kifejteni ebben az időben azt a nagy hatalmat, melyet a Szentháromság nekem adott, hogy legyőzzem Ellenfelem, a „vörös Sárkány” támadását, aki vízáradatot zúdít rám szájából, hogy elmerítsen.

Ez a vízáradat az új teológiai tanítások összessége, amellyel homályba akarják takarni égi Édesanyátokat, le akarják tagadni kiváltságait, csökkenteni tiszteletét, nevetségessé tenni minden tisztelőjét.

A „vörös Sárkány” e támadásai miatt, ezekben az években, sok hívő lelkében csökkent az irántam való tisztelet, egyes helyeken szinte el is tűnt.

720-721.

A nagy "vörös Sárkány"

Csak az Úr Lelke képes az emberiséget visszavezetni Isten tökéletes dicsőítésére.

Csak az Úr Lelke képes megújítani az Egyház egységét és szentségét.

Csak az Úr Lelke képes legyőzni a nagy "vörös Sárkány" hatalmát és győzelmes erejét, aki ebben a században az egész világon, félelmetes módon elszabadult, hogy megkísértse és elcsábítsa az egész emberiséget.   {XIII. Leó pápa látomása is ez volt.}

A nagy "vörös Sárkány" az istentagadó kommunizmus, amely mindenhol elterjesztette Isten tagadásának és makacs visszautasításának tévedését.

A nagy "vörös Sárkány" az istentagadó marxizmus, amely tíz szarvával, vagyis a tájékoztatási eszközök hatalmával jelenik meg, hogy engedetlenségre sarkallja az emberiséget Isten tíz parancsolata ellen. Hét fején a hét korona a hatalom és a királyság jelvénye. A koronázatlan fejek jelzik az istentagadó kommunizmust, amely most ideológiájának, politikájának és fegyvereinek hatalmával uralkodik. A nagy "vörös Sárkány" mérhetetlen nagyságát világosan jelzi az ateista kommunizmus hatalmában lévő területek kiterjedése.

Színe vörös, mert számtalan hódításának eszköze a háború és a vér.

A nagy "vörös Sárkány"-nak sikerült ezekben az években az elméleti és gyakorlati ateizmus tévedésével meghódítania az emberiséget, rászedte vele már a világ minden népét.

Így sikerült neki új, Isten nélküli, materialista, önző, élvhajhászó, száraz és hideg kultúrát létrehoznia, amely magában hordja a pusztulás és a halál csíráit.

A nagy "vörös Sárkány" ördögi célja, hogy az egész emberiséget elszakítsa Isten uralmától, a Szentháromság dicsőítésétől, az Atya tervének megvalósításától, amelyet Fia által alkotott, saját dicsőségére.

Az Úr körülvett engem fényével, a Szentlélek isteni hatalmával. Így jelenek meg, mint nagy jel, mint a "Napba öltözött Asszony", mert az a feladatom, hogy elszakítsam az embereket a nagy "vörös Sárkány" hatalmától és visszavezessem őket a Szentháromság tökéletes dicsőítésére.

 

1996. Szűzanya. (Máriás Papi Mozgalom-2)

45-47.

Századotok betegsége

Újból itt vagy, kisfiam, hogy cenákulumokat tarts Mozgalmam püspökeivel, papjaival és híveivel Kelet-Európa nemzeteinél, amelyek oly sok éven át éltek a kommunizmus rettenetes rabszolgaságában, és Szeplőtelen Szívem különleges közbelépésére nyerték el szabadulásukat.

Mennyi üldöztetést, szenvedést kellett elviselniük ezeknek a fiaimnak!

Egyházamat is elnyomták és üldözték itt, megfosztották javaitól, keresztre feszítették, és vértanúságra vitték.

Ma ennél még súlyosabb és alattomosabb veszély fenyeget benneteket.

A gyakorlati ateizmus az, a ti századotok betegsége.

A gyakorlati ateizmust a hamis ideológiák, a szekták, a tévedések terjesztik, amelyek egyre jobban elterjednek az Egyház belsejében is.

A gyakorlati ateizmus rávette az embereket, hogy Isten nélküli civilizációt építsenek fel, melyet az anyagi javak, az élvezetek, a szórakozás, a pénznek és hatalmának adott kultusz elkeseredett keresése jellemez.

A gyakorlati ateizmus sokakban kioltotta az Isten utáni szomjúságot, tökéletesen elérte, hogy elvegyék Tőle a Neki járó tiszteletet, hogy helyette a teremtményeknek, végül pedig a Sátánnak adják meg azt, és úgy éljenek, mintha Isten nem létezne.

A gyakorlati ateizmus mindenütt elterjesztette a féktelen önzés, az erőszak, a gyűlölet és a tisztátalanság sebét.

A tisztátalanságot mint értéket és jót ajánlják és a tömegkommunikáció minden eszközével propagálják. A tisztátalan bűnöket mint módot mutatják be az egyéni szabadság gyakorlására, és így igazolják és szinte felmagasztalják a tisztátalanság természetellenes bűneit, melyek Isten színe előtt kiáltanak megtorlásért.

A világ sárral borított, óriási pusztasággá vált.

Ti e rettenetes rabszolgaság járma alatt éltek.

Ezért csak az irgalmas büntetés fájdalma szabadíthatja meg ezt a szegény emberiséget a gyakorlati ateizmus mindenütt elterjedt nagy betegségéből.

Az én anyai feladatom, hogy segítsek nektek a nagy megtisztító megpróbáltatás óráiban.

Anyaként vagyok mellettetek, hogy megvédjelek és megsegítselek titeket.

És azért is, mert művemet, amit e nemzetekben elkezdtem, teljesen be kell fejeznem.

Ez akkor fog megtörténni, amikor Szeplőtelen Szívemnek a világban aratott diadalával teljesen megszabadultok a gyakorlati ateizmus minden formájától, mert ez volt századotok legnagyobb betegsége.

53-54.

Az égen nagy jel tűnt fel: signum magnum.

Én vagyok az égen feltűnt nagy jel: én vagyok "a Napba öltözött Asszony", lábam alatt a Hold és a tizenkét csillagból álló korona a fejem körül.

A nagy jel a gonosz erők elleni rettenetes küzdelemben, amelyek összefogtak Isten és az Ő Krisztusa ellen. Ezért jelenik meg „a Napba öltözött Asszony” nagy jele mellett a „vörös Sárkány”, az őskígyó, a Sátán jele is, aki ma egész rendkívüli hatalmával megnyilatkozik. Úgy tűnik, mintha a nagy Sárkány győzelmet aratott volna, mert rávette az emberiséget, hogy Isten nélküli civilizációt építsen fel. Mindenütt elterjesztette a pénz és az élvezetek kultuszát. Kevélységgel és tévedésekkel vezette félre az emberek értelmét.

Bűnnel és gonoszsággal gyalázta meg a lelkeket. Önzéssel és gyűlölettel keményítette meg a szíveket. A bujaság és a tisztátalanság serlegével megrontotta a Föld minden nemzetét.

A Sátánnak sikerült gonosz uralmát kiterjesztenie az egész világra.

Én azonban legnagyobb győzelmem nagy jeleként jelenek meg ezeknek a végső időknek elszánt küzdelmében, mely az Ég és a Föld, az égi angyalok és az ördögök, az Asszony és a Sárkány között játszódik le.

 

*

 

1997. Ralph Martin. Mit mond a Lélek. 24-25.

A világtörténelemben először fordult elő, hogy egy szervezett ateista mozgalom tűnt fel a történelem színpadán, és sikerült közel kétmilliárd ember életét meghatároznia úgy, hogy kiiktatta belőle az egyház létének, intézményeinek és tevékenységének szinte minden látható jelét. Könyörtelen kampányt folytattak Isten kitörlésére az emberi tudatból több mint hetven éven keresztül, és ez az irányzat még most is uralma alatt tart több mint egymilliárd kínait.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer