Jelenlegi hely

A „vadállat száma”: 666

Kedves fiaim, értsétek most meg égi Édesanyátok, a „Napba öltözött Asszony” tervét, aki a nagy küzdelemben seregével a gonoszság minden ereje ellen harcol, hogy győzelmet arasson a Szentháromság tökéletes dicsőítésében.

Harcoljatok velem, kicsi fiaim, a „Sárkány” ellen, amely az egész emberiséget Isten ellen lázítja.

Harcoljatok velem, kicsi fiaim, a „bárányhoz hasonló vadállat”, az egyházi élet belsejébe beszivárgott szabadkőművesség ellen, amely Krisztust és Egyházát akarja tönkre tenni.

Hogy ezt a célt elérje, új bálványt akar állítani, vagyis hamis Krisztust és hamis Egyházat.

— Az egyházi szabadkőművesség parancsokat és hatalmat kap a különböző szabadkőműves páholyoktól, és azon dolgozik, hogy titokban mindenkit rávegyen ezekkel a titkos szektákkal való együttműködésre.

Ezért kecsegteti a nagyra törőket a gyors karrier kilátásával; elhalmozza javakkal a pénzéheseket; segíti tagjait, hogy elsőként foglalják el a legfontosabb állásokat, miközben alattomosan, de határozottan kirekeszti mindazokat, akik nem hajlandók tervét támogatni.

A „bárányhoz hasonló vadállat” az „első vadállat” színe előtt annak minden hatalmát valóban gyakorolja, a Földet és lakóit az „első vadállat” imádására kényszeríti.

Az egyházi szabadkőművesség egyenesen azt szorgalmazza, hogy a „vadállat” tiszteletére szobrot állítsanak, és mindenkit kényszerít, hogy e szobrot imádja.

— De az Úr szent törvényének első parancsa szerint egyedül az Istent kell imádni, és egyedül Őneki kell megadni az istentisztelet jeleit.

Tehát Istent fölcseréli egy hatalmas, erős, uralkodó bálvánnyal.

Olyan hatalmas bálvánnyal, amely halálba juttatja mindazokat, akik nem imádják a „vadállat” szobrát.

Olyan hatalmas és uralkodó bálvánnyal, amely elrendeli, hogy mindenkinek, kicsinek és nagynak, szabadnak és szolgának jelöljék meg jobb karját vagy homlokát, és senki se adhasson, vagy vehessen, ha nem viseli a „vadállat” jelét, vagyis nevét, vagy nevének számát.

Ez a hatalmas bálvány, amelyet azért alkottak, hogy mindenki imádja és szolgálja, ahogy nektek előbbi üzeneteimben már megmondtam, a hamis Krisztus és a hamis Egyház.

De mi a neve?

A Jelenések könyvének 13. fejezetében ez van leírva: „Ez a bölcsesség. Akinek van értelme, számítsa ki a „vadállat” számát, mert embernek neve. A száma: 666. (Hatszázhatvanhat)”

Az isteni Bölcsesség fényében megvilágosított emberi értelemmel a 666-os számból sikerül megfejteni egy ember nevét. Ez az ember, akit a szám jelez, az Antikrisztus.

Lucifer az őskígyó, az ördög vagy Sátán, a "vörös Sárkány" lesz ezekben az utolsó időkben az Antikrisztus.

Már János apostol is állítja: mindenki, aki tagadja, hogy Krisztus Isten, az Antikrisztus.

A szobor, vagy a „vadállat” tiszteletére állított bálvány, amelyet minden embernek imádnia kell, az Antikrisztus. Számítsátok ki most a számát, a 666-os számot, hogy megértsétek, miképpen jelenti az ember számát.

*

A 333-as szám az istenséget nevezi meg.

Lucifer büszkeségében fellázadt Isten ellen, mert Isten fölé akart emelkedni.

A 333 az a szám, amely Isten szent titkát jelöli. Aki Isten fölé akar kerülni, az a 666-os jelet viseli, ezért jelzi ez a szám Lucifernek, a Sátánnak nevét, vagyis annak nevét, aki Krisztussal száll szembe, az Antikrisztusét.

A 333 egyszer megadva, kimondva, Isten egységének titkát fejezi ki.

A 333 kétszer megadva, kimondva, a két természetet, az istenit és az emberit jelzi, amelyek Jézus Krisztus isteni Személyében egyesülnek.

A 333 háromszor megadva, kimondva, a három isteni Személy titkát jelzi, vagyis a Szentháromság titkát.

Tehát a 333-as szám egyszer, kétszer és háromszor kimondva kifejezi a katolikus hit főbb igazságait. Ezek:

1. Isten egysége és Háromsága.

2. Urunk Jézus Krisztus megtestesülése, szenvedése, halála és feltámadása.

*

Hogyha a 333 az a szám, amely az istenséget jelzi, akkor azt, aki Isten fölé akar kerülni, a 666-os szám jelzi.

A 666-os szám egyszer megadva, tehát eggyel szorozva, a 666. évet jelenti.

Ebben a történelmi időszakban az Antikrisztus az Iszlám jelenségén keresztül mutatkozik, amely egyenesen tagadja a Szentháromság titkát és Krisztus Urunk istenségét.

Az Iszlám katonai erejével mindenhová eljutott, elpusztítva minden őskeresztény közösséget. Betört Európába és csak rendkívüli anyai közbelépésemre történt, amit a Szentatya esdekelt ki, hogy nem sikerült teljesen tönkretennie a kereszténységet.

*

A 666-os szám kétszer megadva, kettővel szorozva, az 1332. évet jelenti.

Ebben a történelmi időszakban az Antikrisztus gyökeres támadással jelentkezik az Isten igéjébe vetett hit ellen.

Filozófusok jelennek meg, akik a tudománynak kizárólagos értéket kezdenek tulajdonítani, és később az értelemnek is, ami lassanként odavezet, hogy az igazság egyetlen ismertető jele csak az emberi értelem lesz. Megszületnek a nagy filozófiai tévedések, amelyek századokon át mind a mai napig fennállnak.

Az értelemnek, mint az igazság kizárólagos ismertetőjelének tulajdonított túlzott jelentőség szükségképpen az Isten igéjében való hit lerombolásához vezet.

A protestáns reformáció nem fogadja el a hagyományt az isteni kinyilatkoztatás forrásaként, csak a Szentírást ismeri el annak. De ezt is csak értelemmel magyarázza, és makacsul elveti a katolikus Egyház Tanítóhivatalának tanítását, bár Krisztus bízta arra a hitletétemény őrzését.

A protestánsok szabadon olvashatják és értelmezhetik a Szentírást saját, egyéni elgondolásuk szerint. Így teszik tönkre az Isten igéjébe vetett hitet.

Az Antikrisztus munkája ebben a történelmi korszakban az Egyház megosztása, számos új keresztény felekezet sorozatos alapítása volt, amelyeket fokozatosan az Isten igéjébe vetett igaz hit széleskörű elvetésére vezetett.

*

A 666 háromszor véve, azaz hárommal szorozva, az 1998-as évet fejezi ki.

Ebben a történelmi korszakban a szabadkőművesség az egyházi szabadkőművesség segítségével valóra akarja váltani feltett szándékát: bálványt alkotni, és odaállítani Krisztus és az Egyház helyére.

Hamis Krisztust és hamis Egyházat. Ezért az „első vadállat” tiszteletére készült, s a Föld minden lakója által imádandó szobor az Antikrisztus szobra –, amely címével és nevével jelöli meg mindazokat, akik venni vagy eladni akarnak.

Így érkeztek majd el a megtisztulás, a nagy megpróbáltatás és a hitehagyás csúcsára.

A hitehagyás akkor már általános lesz, mert majdnem mindenki követi a hamis Krisztust és a hamis Egyházat.

Akkor tárul ki a kapu, hogy megjelenjék az ember, illetve maga az Antikrisztus!

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer