Jelenlegi hely

A "párduchoz hasonló vadállat"

Már megalakítottam seregemet azokkal a gyermekeimmel, akik elfogadták hívásomat és hallgattak szavamra.

Elérkezett az idő, amikor az Egyháznak és az egész világnak dicsőítenie kell Szeplőtelen Szívemet.

Most a hitehagyás, a tisztulás és a nagy szorongattatás idején Szeplőtelen Szívem az egyetlen menedék és az út, amely elvezet benneteket a béke és a szabadítás Istenéhez.

Szeplőtelen Szívem válik biztos győzelmem jelévé a nagy harcban, amely a mérhetetlen nagy "vörös Sárkány" követői és a "Napba öltözött Asszony" követői között dúl. Ebben a félelmetes harcban kiemelkedik a tengerből a "sárkány" segítségére sietve egy "párduchoz hasonló vadállat".

Ha a "vörös Sárkány" a marxista ateizmus, akkor a "fekete vadállat" a szabadkőművesség.

A "Sárkány" megmutatkozik hatalma erejében, a "fekete vadállat" viszont homályban ténykedik, elrejtőzik, mindenhová titokban hatol be. Medvelába és oroszlánszája van, mert mindenhol ravaszsággal és a tömegtájékoztatás eszközeivel, vagyis a propagandával dolgozik.

A hét fej a szabadkőművesség különböző páholyait jelenti, amelyek mindenütt alattomos és veszélyes módon működnek.

E "fekete vadállat"-nak tíz szarva van. Szarvain a tíz korona az uralom és a királyság jele.

Tíz szarvával uralkodik és kormányoz a szabadkőművesség az egész világon.

A szarv bibliai értelemben véve mindig erősítő eszközt jelent, amely hallhatóbbá teszi az emberi hangot, tehát a közlés fontos eszköze.

Ezért közölte Isten tíz harsona révén akaratát népével, hogy megismertesse velük törvényét, a tízparancsolatot.

Aki elfogadja és megtartja őket, az az életútját az isteni akaratban, örömben és békében járja.

Aki az Atya akaratát cselekszi, az elfogadja Fiának szavát és részesül az Őáltala véghezvitt megváltásban. Jézus az isteni életet ajándékozza nekünk kegyelmei által, amelyet Ő érdemelt ki a Kálvárián beteljesített áldozatával.

A megváltás kegyelmét a hét szentség közvetíti. A természetfeletti élet csíráit, az erényeket a kegyelem ülteti el a lélekben. Ezek között legfontosabb a három isteni erény: a hit, a remény és a szeretet; és a négy sarkalatos erény: a bölcsesség, a lelki erősség, az igazságosság és a mértékletesség.

A Szentlélek hét ajándékának isteni napfényében sarjadnak ki ezek az erények, megerősödnek, egyre jobban kifejlődnek, és így vezetik a lelket a szeretet és a szentség fényes útján.

A "fekete vadállat", vagyis a szabadkőművesség célja az alattomos, de szívós harc, hogy a lelkeket eltérítse arról az útról, amelyet az Atya és a Fiú jelölt ki, és a Szentlélek ajándékai világítanak meg.

Amíg a "vörös Sárkány" azon munkálkodik, hogy az emberiség ne törődjék Istenével, hogy tagadja meg Őt, és ezért terjeszti az ateizmus [az istentelenség] tévedését, addig a szabadkőművesség célja nem az, hogy tagadják meg az Istent, hanem hogy káromolják Őt.

A "vadállat" azért nyitja ki száját, hogy káromolja az Istent, káromolja nevét, az eget és minden lakóját.

Legnagyobb káromlása az, hogy megtagadja az egyedül Istennek járó tiszteletet, hogy azt a teremtményeknek és magának a Sátánnak adja meg. Ezért terjednek a mai időkben a szabadkőművesség romlott tevékenysége nyomán mindenhol a fekete misék, a Sátán kultusza.

A szabadkőművesség ezenfelül minden eszközzel arra törekszik, hogy megakadályozza a lelkek üdvözülését, és így meghiúsítsa Krisztus művét, a megváltást.

Hogyha az Úr egykor tíz parancsolatban közölte törvényét, a szabadkőművesség most tíz szarvának hatalmával mindenhol olyan törvényt terjeszt, amely szemben áll Isten törvényével.

Az Úr parancsa ez: "Más Istened ne legyen rajtam kívül!" – a szabadkőművesség hamis bálványokat állít ezzel szembe, amelyek előtt ma sokan imádattal borulnak le.

A paranccsal, hogy: "Isten nevét hiába ne vegyed!" – alattomos és ördögi módon szegül szembe, Istent és Krisztust káromolva. Eljut odáig, hogy méltatlanul áruba bocsátja Nevét, szentségtörő filmeket készít életéről és isteni Személyéről.

A parancsot: "Megemlékezzél arról, hogy az Úr napját megszenteljed!" – átalakítja. A vasárnapot hétköznappá, hétvégévé, a sport, a verseny, a szórakozás napjává teszi.

A paranccsal: "Tiszteld atyádat és anyádat!" – szembe áll a homoszexualitásig terjedő együttélés új családmodellje.

A "Ne ölj!" – paranccsal szemben mindenhol arra törekszik, hogy törvényesítse a magzatölést, elfogadtassa az önkéntes halálba segítést, lejárassa az emberi élet értékeinek megbecsülését.

A "Ne paráználkodj!" – paranccsal szemben minden formában igazolja, felmagasztalja, népszerűsíti a tisztátalanságot, sőt helyesnek tartja a természetellenes cselekedeteket is.

A "Ne lopj! – parancsa ellen úgy dolgozik, hogy terjedjen a lopás, az erőszak, a kisajátítás, a rablás.

A "Hamis tanúságot ne szólj!" – parancsa ellen azzal dolgozik, hogy egyre jobban erősödjék a csalás, a hazugság és a kétértelműség szokása.

A "Más tulajdonát, feleségét ne kívánd!" – parancsot azzal kezdi ki, hogy megrontja az ember lelkiismeretét, becsapja értelmét és szívét.

Ily módon terelik a lelkeket az Isten törvénye iránti engedetlenség útjára. A lelkek bűnbe merülve képtelenek befogadni a kegyelem és az isteni élet ajándékát.

— A hét erénnyel, az isteni és a sarkalatos erényekkel szemben, amelyek az isteni kegyelembe merült élet gyümölcsei, a szabadkőművesség a hét főbűnt terjeszti, amelyek a megrögzötten halálos bűnben töltött élet gyümölcsei.

A hittel szembe állítja a kevélységet, a reménnyel a bujaságot, a felebaráti szeretettel a fösvénységet, az okossággal a haragot, az erősséggel a restséget, az igazságossággal az irigységet, a mértékletességgel a torkosságot.

Aki a hét főbűn áldozata lett, azt fokozatosan ráveszi arra, hogy hagyjon fel azzal a tisztelettel, ami egyedül Istennek jár, és azt hamis istenségeknek adja meg. Ezek nem mások, mint a főbűnök megszemélyesítői.

Ez szörnyű káromlás. Ezért áll a "vadállat" minden fején egy káromló név.

Minden egyes szabadkőműves páholynak az a feladata, hogy egy másfajta istenséget imádtasson.

Az első fej a kevélység káromló nevét viseli, amely szembe helyezkedik a hit erényével, és arra vezet, hogy az emberi értelem és a kevélység, a műszaki fejlettség és a haladás istenét tiszteljék.

A második fej a bujaság káromló nevét viseli, amely a reménység erényével áll szemben, a szexualitás és a tisztátalanság istenének kultuszát hozza.

A harmadik fej a fösvénység káromló nevét hordja, amely a felebaráti szeretet erényével ellenkezik, és mindenhol a pénz istenének tiszteletét terjeszti.

A negyedik fej a harag káromló nevét viseli, amely a bölcsesség erényével áll szemben, és arra indít, hogy az ellenkezés és a megosztás istenét tiszteljék.

Az ötödik fej a restség káromló nevét hordja, amely az erősség erényével ellentétes, és a félelem, a közvélemény és a kizsákmányolás bálványának tiszteletét terjeszti.

A hatodik fej az irigység káromló nevét viseli, amely az igazságosság erényével ellenkezik, az erőszak és a háború bálványának hódol.

A hetedik fej a torkosság káromló nevét hordja, amely a mértékletesség erénye ellen van, és az élvhajhászás, az anyagiasság és a szórakozás annyira felmagasztalt bálványát tiszteli.

A szabadkőműves páholyok feladata az, hogy ma nagy csalárdsággal mindenhol rászedjék az embereket, vessék meg Isten szent törvényét, helyezkedjenek szembe a tíz parancsolattal, hogy elvonják attól a tisztelettől őket, ami egyedül Istennek jár, hogy helyette hamis bálványokat tiszteljenek ugyanúgy. Ezeket a bálványokat egyre több ember magasztalja és imádja: az értelmet, a testet, a pénzt, a széthúzást, a hatalmat, az erőszakot és az élvezetet.

Így kerülnek a lelkek a gonoszságnak, a bűnnek sötét rabszolgaságába, haláluk után Isten ítéletekor pedig az örök tűz tavába, a pokolba.

Most megérthetitek, miért lesz ezekben az időkben a "fekete vadállat", vagyis a szabadkőművesség félelmetes és álnok támadása ellen biztos menedéktek és Istenhez vezető utatok az én Szeplőtelen Szívem.

Szeplőtelen Szívemben kirajzolódik égi Édesanyátok harcmodora. Megmutatja, hogyan küzdjetek a "fekete vadállat" alattomos ármánykodása ellen és hogyan győzzétek le őt.

Azért nevelem minden gyermekemet Isten tíz parancsolatának megtartására, az Evangélium szerinti életre, a szentségek gyakori vételére, különösen a gyakori gyónásra és áldozásra, mint fontos segítségre, hogy megmaradjanak Isten kegyelmében. Azért sürgetem az erények komoly gyakorlását, hogy mindig a jóság, a szeretet, a tisztaság és a szentség útját járják.

Így veszlek igénybe benneteket, kicsiny gyermekeim, akik nekem szenteltétek magatokat, hogy leleplezzük a "fekete vadállat" minden álnok cselvetését, amelyet utatokba állít, és meghiúsítsuk a nagy támadást, amelyet ma a szabadkőművesség indított Krisztus és Egyháza ellen.

Végül, az ő legnagyobb vereségében jelenik meg teljes ragyogásával Szeplőtelen Szívem győzelme a világban.

727-733.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer