Jelenlegi hely

A "bárányhoz hasonló vadállat" Az egyházi szabadkőművesség

Kedves fiaim, ma megemlékeztek a fatimai Cova da Iriában, 1917. június 13-án történt második jelenésemről.

Már akkor megjövendöltem a nagy harcot köztem, a "Napba öltözött Asszony" és a nagy "vörös Sárkány" között, aki rávette az emberiséget, hogy Isten nélkül éljen.

Megjövendöltem nektek a szabadkőművesség ravasz és sötét tevékenységét, amely el akar téríteni benneteket Isten törvényének megtartásától, hogy bűnök és vétkek áldozatai legyetek.

Mint Édesanyátok, mindenekelőtt figyelmeztetni kívántalak benneteket arra a nagy veszélyre, amely ma az Egyházat a sok ördögi támadás részéről fenyegeti, és annak elpusztítására törekszik.

Ennek végrehajtására emelkedik ki a szárazföldből egy "vadállat", amely bárányéhoz hasonló két szarvat visel és a tengerből jövő "fekete vadállat" segítségére siet.

A bárány a Szentírásban mindig az áldozat jelképe. A kivonulás éjszakáján bárányt öltek, vérével meghintették a zsidó házak ajtófélfáját, hogy megvédjék attól a csapástól, ami viszont minden egyiptomit elért. A zsidó húsvét minden évben megemlékezik erről az eseményről egy bárány leölésével, amelyet feláldoznak és elfogyasztanak.

A Kálvárián Jézus önmagát áldozza fel az emberek üdvösségéért. Ő maga lesz húsvétunk, Isten igaz Báránya, aki elveszi a világ bűneit.

A "vadállat" két, a bárányéhoz hasonló szarvat visel a fején.

Az áldozat szimbólumához szorosan kapcsolódik a papság szimbóluma: a két szarv.

A főpap két szarvval ékesített süveget hordott az Ószövetség idejében.

Az Egyház püspökei kétszarvú mitrát viselnek papságuk teljességének jeléül.

A "párduchoz hasonló fekete vadállat" a szabadkőművességet jelképezi, a "bárányhoz hasonló kétszarvú vadállat" pedig az Egyház belsejébe beszivárgott szabadkőművességet jelzi, vagyis az egyházi szabadkőművességet, amely főként a főpapság között terjedt el.

Amikor Fatimában azt jövendöltem nektek, hogy a Sátán behatol az Egyházba, akkor azt adtam tudtotokra, hogy a szabadkőművesség beszivárog az Egyház belsejébe.

Ha a szabadkőművesség szándéka vesztükbe vinni a lelkeket, rábeszélve őket a hamis istenség kultuszára, akkor az egyházi szabadkőművesség célja Krisztusnak és Egyházának tönkretétele, új bálványt, vagyis hamis Krisztust és hamis Egyházat alkotva.

— Jézus Krisztus az élő Isten Fia, a megtestesült Ige, valóságos Isten és valóságos ember, ezért egyesíti isteni Személyében az emberi és az isteni természetet. Jézus pontosan meghatározta kilétét az Evangéliumban: én vagyok az Igazság, az Út és az Élet!

— Jézus az Igazság, mert kinyilatkoztatja nekünk az Atyát, közli velünk megmásíthatatlan szavát, tökéletesen beteljesíti az isteni kinyilatkoztatást.

— Jézus az Élet, mert saját isteni életét ajándékozza nekünk a megváltás árán számunkra kiérdemelt kegyelemmel, és szentségeket rendelt, a kegyelem hathatós közvetítőit.

— Jézus az Út, aki az Atyához vezet a nekünk adott Evangélium által. Ezt az utat kell járnunk, hogy eljussunk az üdvösségre.

— Jézus az Igazság, mert Ő az élő Ige, – forrása és pecsétje az egész kinyilatkoztatásnak.

Ezért törekszik az egyházi szabadkőművesség elhomályosítani isteni Szavát természetes és ésszel érthető magyarázatokkal, megkísérli, hogy érthetőbbé és elfogadhatóbbá tegye, megfosztja minden természetfeletti tartalmától.

Így terjednek a tévedések a katolikus Egyház minden területén. E tévedések terjedése miatt ma sokan eltávolodnak az igaz hittől, beteljesítve a jövendölést, amelyet Fatimában adtam nektek: eljön az idő, amikor sokan elveszítik az igaz hitet. A hit elvesztése az aposztázia.

Az egyházi szabadkőművesség csalárd és ördögi módon azon mesterkedik, hogy mindenkit a hit elhagyására vigyen.

 Jézus az Élet, mert Ő ajándékozza a kegyelmet.

Az egyházi szabadkőművesség célja igazolni a bűnt, hogy azt ne úgy mutassák be, mint valami rosszat, hanem mint értéket és jót. Ezért azt tanácsolják az embereknek, hogy kövessék el a bűnt, mint természetes igényük kielégítésének egy módját. Gyökerében pusztítják ki azt, amiből még bűnbánat fakadhatna, és azt mondják, nem is kell meggyónni azt.

Ennek az átkozott rákbetegségnek veszedelmes gyümölcse már az egész Egyházban elterjedt, s azt eredményezte, hogy az egyéni gyónás mindenhol csökkent. Ráveszik a lelkeket, hogy éljenek bűnben, visszautasítva az Életet, amelyet Jézus hozott nekünk.

Jézus az Út, amely az Atyához vezet az Evangélium által.

Az egyházi szabadkőművesség pártfogolja az olyan exegézist [bibliai szövegmagyarázatot], amely különböző irodalmi műfajok segítségével az Evangéliumot teljesen szétszabdalva, annak racionális [ésszerű] és természetes magyarázatát adja. A végén odajutnak, hogy tagadják a csodák és a föltámadás történeti valóságát, és kétségbe vonják Jézus istenségét és üdvözítői küldetését.

— Miután a "bárányhoz hasonló kétszarvú vadállat" tönkre tette a történelmi Krisztust, arra törekszik, hogy a misztikus [titokzatos] Krisztust, az Egyházat is lerombolja.

A Krisztus által alapított Egyház az egyedüli, amely szent, katolikus, apostoli, egy és Péterre épült.

Jézushoz hasonlóan az általa alapított Egyház is mint az Ő Titokzatos Teste, szintén igazság, élet és út.

— Az Egyház igazság, mert egyedül őreá bízta Jézus, hogy őrizze épségben az egész hitletéteményt. Ez tulajdonképpen a hierarchikus [rangsor szerint felépülő] Egyház feladata, azaz a pápáé és a vele egységet alkotó püspököké.

Az egyházi szabadkőművesség ezt a tényt a hamis egyházi egységgel akarja megrendíteni, amely valamennyi keresztény egyház elfogadásához vezet, azt állítva, hogy mindegyik birtokolja az igazság egy részét.

Ápolja egy általános keresztény egyház megalapításának tervét, ami valamennyi keresztény felekezet, köztük a katolikus Egyház egybeolvadásából alakulna.

— Az Egyház élet, mert kegyelmet ajándékoz. Csak nála vannak a kegyelem hathatós eszközei, a hét szentség. Különösen azért élet, mert egyedül neki adatott a hatalom, hogy a kenyér és a bor átváltoztatásával életre keltse az Oltáriszentséget a szolgálati és a hierarchikus papság által. Az Oltáriszentségben Jézus Krisztus valóságosan jelen van dicsőséges Testével és istenségével.

Ezért keresi az egyházi szabadkőművesség annyi alattomos eszközzel, hogyan kezdje ki az Oltáriszentség felé megnyilvánuló tiszteletadást.

Csak az utolsó vacsorára való emlékezéseként értékeli a szentmisét, igyekszik lekicsinyelni áldozati voltát, tagadni szeretné Jézus valóságos, személyes jelenlétét az átváltoztatott Ostyában.

Ezért nyomják el fokozatosan azokat a külső jeleket, amelyek Jézusnak az Oltáriszentségben való valóságos jelenlétébe vetett hitet jelzik. A térdhajtást, a nyilvános szentségimádási órákat, a tabernákulumot körülvevő fények és virágok szent szokását.

— Az Egyház az út, mert a tökéletes egység útján vezet benneteket a Fiú által a Szentlélekben az Atyához.

Miként az Atya és a Fiú egy, úgy legyetek ti is egyek egymással. Jézus azt akarta, hogy Egyháza legyen az egység jele és eszköze az emberiség számára. Az Egyház képes megőrizni egységét, hiszen egységének szegletkövére alapíttatott: Péterre és a többi pápára, akik követik Pétert az isteni ajándékként kapott méltóságban.

Ezért akarja az egyházi szabadkőművesség lerombolni az Egyház egységének alapját a pápa elleni alattomos és csalárd támadásával.

Kezdeményezi a pápa elleni lázadás és tiltakozás csoportosulásait, támogatja, jutalmazza azokat, akik szidják és engedetlenek, terjeszti a püspökök és a hittudomány képviselőinek bíráló magatartását és ellenvéleményét. Így bomlik meg, így szakad szét és így oszlik meg az Egyház egységének az alapja.

— Kedves fiaim, meghívlak titeket, hogy szenteljétek magatokat Szeplőtelen Szívemnek és térjetek be anyai menedékembe, elsősorban azért, hogy megóvjalak és megvédjelek e rettenetes cselvetés ellen.

Azért buzdítottalak benneteket Mozgalmam felajánló imájában, hogy mondjatok le minden karriervágyról. Így kikerülhetitek a szabadkőművesség legerősebb és legveszedelmesebb csapdáját, hogy titkos szektájába gyűjtse sok kedves fiamat.

Jézushoz, az Igazsághoz viszlek, nagy szeretetre indítva benneteket iránta, s a hit bátor tanúságtevőivé teszlek; Jézushoz, az Élethez vezetlek benneteket, nagy életszentségre tanítalak; Jézushoz, az Úthoz viszlek benneteket, azt kérve, hogy életetek csak a megélt és a szó szerint hirdetett Evangélium legyen.

Azután elvezetlek az Egyház iránti nagyobb szeretetre.

— Megszerettetem veletek az Egyházat, – az igazságot. A katolikus hit minden igazságának erőteljes hirdetőívé teszlek benneteket, hogy határozottan és bátran szálljatok szembe minden tévedéssel.

— Az Egyház – az élet szolgáivá teszlek. Segítek, hogy hűséges és szent papok legyetek. Álljatok mindig az emberek rendelkezésére lelki szükségükben, dolgozzatok nagylelkű áldozattal a kiengesztelődés szolgálatában, legyetek a szeretet és a buzgóság égő lángjai az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus körül.

Templomaitokban tartsatok gyakran nyilvános szentségimádási és engesztelő órákat az Oltáriszentség előtt.

— Az Egyház – az út tanúivá alakítalak benneteket, és egységének eszközeivé teszlek. Ezért ajándékoztam nektek Mozgalmam második kötelezettségeként a pápával alkotott szoros egységet.

Szeretetetek és hűségetek által az Egyháznak Isten terve szerinti tökéletes egysége újból fel fog ragyogni teljes fényében.

Az egyházi szabadkőművesség sötét erejével szemben, amellyel tönkre akarja tenni Krisztust és Egyházát, odaállítom hűséges papi seregem erős fényét, hogy Krisztust szeresse, hallgassa, kövesse, és Egyházát mindjobban megszeresse, megvédje és megszentelje minden ember.

Így ragyog fel a "Napba öltözött Asszony" győzelme és Szeplőtelen Szívem fényes diadala.

734-738.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer