Jelenlegi hely

Az idők vége

Hagyjátok magatokat engedékenyen vezetni, tanítani általam, szeretett gyermekeim!

Az évnek ezen az utolsó éjszakáján imádságban gyűljetek össze, és hallgassátok meg égi Édesanyátok szavait, aki ezeknek az utolsó időknek Próféta Asszonya. Ne a lármában és a szétszórtságban töltsétek ezeket az órákat, hanem a csendben, az összeszedettségben és a szemlélődésben.

Többször is bejelentettem nektek, hogy közeledik az "idők vége", és Jézus dicsőségben megvalósuló eljövetele. Most abban akarlak segíteni benneteket, hogy megértsétek a Szentírásban leírt jeleket, amelyek az Ő dicsőséges, immár közelgő visszatértét jelzik.

Ezek a jelek világosan előtűnnek az Evangéliumokban, Szent Péter és Pál leveleiben, amelyek ezekben az években válnak valóra.

— Az első jel a tévedések terjedése, amelyek a hit elvesztéséhez és a hittől való elpártoláshoz vezetnek. Ezeket a tévedéseket hamis tanítók terjesztik, híres teológusok, akik nem az Evangélium igazságát tanítják, hanem fertőző eretnekségeket, amelyek téves és emberi észjáráson alapszanak.

A tévedések tanításának révén vesztik el az igaz hitet, és terjed el mindenütt a nagy hitehagyás.

"Vigyázzatok, senki félre ne vezessen benneteket! Mert sokan megtévesztenek."

"Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek."(Mt 24, 5-9)

"Az Úr napja nem jön el, amíg meg nem történik a nagy hitehagyás." (Tessz 2, 3)

"Hamis próféták támadnak majd köztetek, akik kárhozatos eretnekségeket terjesztenek, megváltó Urunkat megtagadják, és gyors pusztulást zúdítanak magukra. Számosan szegődnek társukul a kicsapongásban, és miattuk becsmérlik majd az igaz utat. Kapzsiságban hízelgő szavakkal ki is fosztanak majd titeket." (Pét 2, 1-3)

— A második jel a testvérgyilkos harcok és háborúk kirobbanása, melyek az erőszak és a gyűlölet elhatalmasodásához vezetnek, és egyre több szívben hűl ki a szeretet, miközben egyre gyakoribbá válnak a természeti katasztrófák, mint a járványok, az éhínség, az árvizek és a földrengések.

"Amikor majd háborúkról és háborús hírekről hallotok, ne rémüldözzetek! Ennek mind meg kell történnie. Akkor nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhség, dögvész és földrengés lesz itt is, ott is. De mindez csak a gyötrelmek kezdete. A gonoszság elhatalmasodásával sok szívben kihűl a szeretet. De aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül." (Mt 24, 6-12)

— A harmadik jel a véres üldözés, amit azok szenvednek el, akik hűségesek maradnak Jézushoz és Evangéliumához, és erősek maradnak a hitben. Eközben az Evangéliumot hirdetik már az egész világon.

Különösen szeretett fiaim, gondoljatok azokra a nagy üldözésekre, amelyeknek az Egyház alá lesz vetve, és az utolsó pápák apostoli buzgalmára, főképpen az Én Pápámra: II. János Pálra, ahogyan a Föld minden nemzetének hirdeti az Evangéliumot.

"Aztán majd elfognak, üldöznek és megölnek titeket, és miattam gyűlölni fog minden nemzet. Sokan el is tántorodnak hitüktől, elárulják, és gyűlölni fogják egymást. Isten országának ezt az örömhírét pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden nemzetnek. Csak akkor jön el a vég." (Mt 24, 9-10)

— A negyedik jel a gyalázatos szentségtörés, amit az követ el, aki Krisztussal szembehelyezkedik, vagyis az Antikrisztus. Behatol Isten szent templomába, és helyet foglal trónusán, és Istenként imádtatja magát."... és nyilvánvalónak kell lennie a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki Isten fölé emelkedik és minden fölé, ami szent. Jöttét a Sátán közreműködésével mindenféle feltűnő tett, szemfényvesztő jel és hamis csoda kíséri, meg mindenféle gonosz csábítás..." (Tessz 2)

"Akkor majd meglátjátok a szent helyen a Dániel próféta által megjövendölt gyalázatos pusztulást, – aki olvassa, értse meg..." (Mt 24, 15)

Szeretett fiaim, hogy megértsétek, miben áll ez a rettenetes gyalázat, olvassátok el, mit jövendölt róla Dániel próféta.

"Eredj Dániel, mert el vannak zárva, és le vannak pecsételve ezek a szavak a végső időkig! Sokat kiválasztanak, megtisztítanak, és próbára tesznek, ám a gonoszok tovább folytatják gonoszságukat. A gonoszok közül senki sem jut el a belátásra, de az értő szívűek meg fogják érteni.

Attól az időtől kezdve, amint megszűnik a mindennapi áldozat és felállítják a "vészt hozó undokságot", ezerkétszázkilencven nap lesz. {~ 3,56 év}

Boldog, aki bízni tud és megéri az ezerháromszázharmincötödik napot." (Dán 12, 9-12) {~ 3,66 év}

A szentmise, a mindennapi Áldozat, a tiszta felajánlás, amit az Úrnak ajánlanak fel mindenfelé napkelettől napnyugtáig.

A szentmiseáldozat a Kálvárián Jézus által felajánlott áldozatnak a megújítása és megjelenítése. Elfogadva a protestáns tanítást, azt mondják majd, hogy a szentmise nem áldozat, csupán a szent vacsora, vagyis annak emléke, amit Jézus az Utolsó Vacsorán végbevitt. És így eltörlik majd a szentmise gyakorlatát. A szentmiseáldozat mindennapi bemutatásának az eltörlése jelenti a gyalázatos szentségtörést, amit az Antikrisztus visz végbe, aminek három és fél év lesz kb. az időtartama, vagyis ezerkétszázkilencven nap {~3,56 év}

Az ötödik jelet a rendkívüli tünemények alkotják, amelyek az égbolton lesznek láthatók.

"A Nap elsötétedik, a Hold nem ad majd világosságot, és a csillagok lehullanak az égről, s az ég erői megrendülnek." (Mt 24,29)

A Fatimában utolsó megjelenésemkor végbement "napcsoda" azt akarja megmutatni nektek, hogy immár beléptetek abba a korszakba, amelyben ezek az események megvalósulnak, s amelyek előkészítenek benneteket Jézus dicsőségében történő visszatérésére.

"Akkor majd feltűnik az Emberfiának jele az égen, és jajgatásba tör ki a Föld minden népe, mert meglátják az Emberfiát, amint eljön az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel."(Mt 24,30)

Én, különösen szeretett és Szeplőtelen Szívemnek szentelt fiaim, ki akarlak oktatni benneteket e jelekkel kapcsolatban, melyeket Jézus az Ő Evangéliumában megjelölt nektek, hogy előkészítsen benneteket az idők végére", melyek napjaitokban válnak valóra.

A vége felé közelgő év és az új esztendő részét alkotják a nagy szorongattatásnak, amelynek folyamán elterjed az aposztázia, megszaporodnak a háborúk, sokhelyütt természeti katasztrófák történnek, megerősödnek az üldözések, az Evangélium eljutott immár minden néphez, rendkívüli jelek észlelhetők az égben, és egyre közeledik az Antikrisztus fellépésének az ideje.

Akkor hát felszólítalak benneteket, hogy maradjatok erősek a hitben, biztosak a reményben és szívetekben égjen a szeretet!

Engedjétek, hogy Én hordozzalak benneteket, és gyűljetek össze Szeplőtelen Szívem biztos menedékében, melyet Én éppen erre az időre készítettem számotokra. Velem betűzzétek ki időtöknek a jeleit, és éljetek a szív békéjében és bizalomban.

Én mindig veletek vagyok, hogy elmondjam nektek, miszerint ezeknek a jeleknek a megvalósulása bizonyossággal jelzi, hogy közel van az "idők vége" Jézusnak dicsőségében történő visszatérésével.

"Vegyetek példát a fügefáról: amikor ága már gyönge és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Amikor mindezt látjátok, tudjátok meg ti is, hogy közel van már, az ajtóban."(Mt 24,32-33)

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer